Start

Verksamhet Jollen Ateljén Om NybyVision Kontakt Folder NybyVisions vänner
            Länkar Träna svenska
 

 

Verksamhet

NybyVisions verksamhet som helhet vänder sig i huvudsak till tre målgrupper:

  • Utlandsfödda personer med uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap i behov av språkutveckling eller andra kompetenshöjande insatser.
  • Asylsökande och nyanlända familjer med barn i förskoleåldern.
  • Asylsökande vuxna.

För de vuxna deltagarna erbjuds en bred kursverksamhet, kulturaktiviteter och sociala sammanhang i syfte att ge individen ökade samhällskontakter, stärka språket, stärka hälsan och genom detta föra människor närmare möjligheten till ett aktivt deltagande i samhälls- och arbetsliv. Kursverksamheten har betoning på svenskundervisning, samhällsorientering, friskvård och skapande verksamhet.

Kursverksamheten kompletteras med arbete med kulturaktiviteter, samhällskontakter, hälsofrämjande, familjestödjande och arbetslivsförberedande insatser. Varje deltagare får ett individuellt schema anpassat efter sina förutsättningar. I verksamheten ryms också bland annat tematiska arbeten, utflykter, samtal om livsfrågor och storsamlingar om aktuella ämnen.

Inom NybyVision finns även en familjestödsverksamhet som kallas Jollen. Det är ett förebyggande arbete där NybyVision lägger stor vikt vid att stärka banden mellan barn och föräldrar. Både föräldrar och barn ges möjlighet till eget utrymme, stimulans och goda rutiner. Barn mellan 1 och 5 år deltar i en pedagogisk verksamhet på förmiddagstid och de vuxna deltar i NybyVisions kursverksamhet. På eftermiddagstid erbjuds mamma-barnsvenska för mammor som är hemma med små barn, 0-1,5 år. Utöver detta fungerar Jollen som en mötesplats som erbjuder psykosocialt stöd och möjlighet till samvaro.

NybyVisions verksamhet är en sammanhängande helhet där deltagare med uppehållstillstånd, asylsökande deltagare och familjer möts på fikaraster, vid stormöten, i klassrum, på utflykter och vid kulturaktiviteter. Dessa möten berikar verksamheten och individen. Begrepp som KASAM (känsla av sammanhang) och egenmakt är bärande i arbetet med deltagarna. NybyVision arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på integration som en livsprocess, där livsfrågor, kulturaktiviteter och social gemenskap är viktiga delar i integrationsprocessen. I verksamheten bedrivs arbetet av anställd personal, förtroendevalda och volontärer.

Värdeord

NybyVisions tre värdeord är trygghet, engagemang och medmänsklighet.

Detta ska genomsyra hela verksamheten. NybyVision vill att verksamheten ska kännetecknas av omsorg och tydlighet, liksom ett intresse och engagemang för hela människan. I verksamheten ska NybyVision alltid utgå från varje individs behov och erfarenheter och bära en tilltro till individens resurser och potential. NybyVision vill vara ett meningsfullt sammanhang präglat av öppenhet och respekt där människor upplever att de är sedda och lyssnade till, och där människor motiveras och uppmuntras till att ta sig an nya utmaningar och närma sig sina mål. Detta är grunden för all verksamhet på NybyVision.