Start

Verksamhet Jollen Ateljén Om NybyVision Kontakt Folder NybyVisions vänner
            Länkar Träna svenska
  

Om NybyVision

NybyVision är sprunget ur en idéburen tanke om hur en ideell organisation kan verka för ömsesidig integration och har burits av ett långvarigt ideellt engagemang. Drivkraften har alltid varit att se till målgruppernas behov och utifrån dessa utveckla verksamheten.

Organisation

NybyVision är en integrationsverksamhet i Luthagen med Uppsala Missionsförsamling och Österledskyrkan i Gamla Uppsala som huvudmän. NybyVision är en del av huvudmännens diakonala verksamhet. NybyVision vill utifrån en kristen och humanistisk helhetssyn på människan främja integration och gemenskap mellan människor oavsett religiös, etnisk eller kulturell bakgrund. Vi ser också FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och barnkonventionen som en grund för vårt arbete. NybyVision vill vara med och skapa ett samhälle där alla invånare får plats - ett samhälle där människors erfarenheter och förmågor tas tillvara och där vi kan mötas med våra olikheter - ett samhälle präglat av ömsesidig integration. Verksamheten leds av en styrelse med ett arbetsutskott, samverkansråd och kvalitetsråd. Högsta beslutande organ är årsstämman, där ombud från huvudmannaförsamlingarna har rösträtt.

Personal deltar i styrelsens och rådens arbete med sin kompetens och nära relationer till verksamhetens målgrupper.

Övergripande mål i vårt arbete för ömsesidig integration

  • Att vara en plattform för dialog om och förståelse för det mångkulturella samhället
  • Att vara ett centrum för kulturmöten med ett kulturorienterat perspektiv på integration
  • Att deltagarna i vår verksamhet upplever ökad känsla av begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet, samt utvecklar möjligheter och vilja till aktivt deltagande i samhället

Målgrupper för vår verksamhet är

  • Utlandsfödda personer med uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap i behov av språkutveckling eller andra kompetenshöjande insatser.
  • Asylsökande och nyanlända familjer med barn i förskoleåldern.
  • Asylsökande vuxna.

För mer information om NybyVisions verksamhet, se fliken Verksamhet.

Kort historik

NybyVision startade 1991 som ett grannskapsarbete i det nybyggda bostadsområdet Nyby Gård i ett samarbete mellan Gamla Uppsala Kommundelsnämnd och Gamla Uppsala Missionsförsamling (Österledskyrkan). Tonvikten låg redan från början på integration. Efter önskemål från de boende startade vi med cafékvällar, kurser i svenska, kulturaktiviteter och nätverksarbete för att underlätta kontakten mellan så kallade gamla och nya svenskar. 1997 utvidgades verksamheten sedan besökarna efterfrågat flera möjligheter att praktisera det svenska språket och att få kontakt med arbetsmarknaden. 2004 bildades den ideella föreningen NybyVision. I februari 2006 flyttades verksamheten till en lokal på Gimogatan 2 i Librobäck/Börje tull, Uppsala. Våren 2009 startades arbetsmarknadsprojektet Utsikten med NybyVision som projektägare. Projektet var ett samarbete mellan NybyVision, Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen med bidrag från Svenska ESF-rådet. Målgruppen för projektet var invandrare med försörningsstöd. Målet var att minst 50 % av deltagarna skulle gå vidare i antingen arbete eller studier. Vid projektets slut hade 72 % av deltagarna gått vidare på detta sätt. Projektet avslutades 2011. I januari 2014 flyttade NybyVision återigen, nu till den centralt belägna adressen Sturegatan 9 i Luthagen.

Samverkande organisationer och bidragsgivare

NybyVision samverkar med

I NybyVisions nätverk finns dessutom Svenska kyrkan med Diakonins hus, Uppsala kristna råd med Diakonicentrum, Röda korsets Internationella Träffpunkt, Röda korsets grupper för barn- och föräldrastöd, Röda korsets behandlingscenter i Uppsala, Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Cosmos asyl- och integrationshälsan, Region Uppsala samt Uppsalas breda föreningsliv genom samverkan i arbetet med den lokala överenskommelsen mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun.
     


Hanna Inghammar
Verksamhetschef


Björn-Erik Erlandsson
Ordförande